Zoeken

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Verkoopsvoorwaarden

Algemeenheden

Arenberg Auctions NV is een rechtspersoon naar Belgisch recht en treedt uitsluitend op als tussenpersoon voor de verkoop van tweedehands voorwerpen en niet als koper of verkoper.

De algemene verkoopsvoorwaarden van Arenberg Auctions hieronder gelden voor zowel de “live” als de “online only” veilingen en al deze georganiseerd via de online platformen. Door te bieden (in persoon, per geschreven kooporder, telefonisch of via de platformen) erkent de (kandidaat) koper akkoord te gaan met de algemene verkoopsvoorwaarden.

De koper van een lot wordt beschouwd als de uiteindelijke bestemmeling, zelfs indien hij voor rekening van een derde handelt. De koper is tevens gehouden zijn identiteit en gegevens aan Arenberg Auctions mede te delen alsmede een kopie van zijn identiteitskaart of paspoort af te leveren.

Beschrijving van de loten

De beschrijvingen en schattingen door de experten van Arenberg Auctions opgesteld, zijn uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en houden rekening met informatie door de inbrengers aan Arenberg Auctions verstrekt. De kopers worden verondersteld de goederen voorafgaandelijk aan de veiling te hebben onderzocht en zich voldoende te hebben geïnformeerd. De goederen worden verkocht in de staat waarin ze zich bevinden op het moment van de veiling.

Bij foutieve vermelding in de catalogus (online of gedrukt) geeft dit geen aanleiding tot vernietiging of ontbinding van de aankoop. Ieder koper erkent ervan op de hoogte te zijn dat geen verhaalrecht mogelijk is.

Tijdens de kijkdagen kunnen de kopers zich vergewissen van de staat, de eventuele restauraties en de gebreken van de ter veiling aangeboden loten. Loten bestaande uit twee of meerdere werken, reeksen, tijdschriften of werken aangeduid als zijnde « nc » (niet gecollationeerd) en « sold w.a.f » (sold with all faults) zijn niet gecollationeerd. Die loten worden in geen geval teruggenomen. Ingelijste werken worden niet buiten de lijst bestudeerd en de conditie van de lijst wordt niet beschreven. De conditie van samengevoegde werken wordt niet beschreven.

Eventuele klachten betreffende de goederen moeten binnen zeven dagen na ontvangst ervan aan Arenberg Auctions worden kenbaar gemaakt. Geen enkele klacht wordt aanvaard meer dan vier weken na datum van veiling.

Procedure van de veiling

De numerieke orde van de catalogus zal worden gevolgd. Het bieden begint bij ongeveer 80% van de lage schatting. De biedingen stijgen in schijven van ongeveer 10%.

Bij gelijke biedingen wordt voorrang gegeven aan de bieder aanwezig in de zaal en vervolgens aan het kooporder dat het eerst werd ontvangen en geregistreerd.

Schriftelijke biedingen (op papier of per e-mail) van 50% of minder van de laagste schatting worden niet in aanmerking genomen.

Tijdens of na de veiling is AA niet verantwoordelijk voor eventuele storingen van telefoon, internet of platformen. De toewijzing gebeurt aan de hoogste bieder en de bovengenoemde storingen kunnen na afloop van de veiling niet meer worden ingeroepen.

De deurwaarder is als enige bevoegd om elk geschil dat tijdens de openbare verkoop kan ontstaan, te beslechten. Hij/zij behoudt zich tevens het recht voor om in geval van betwisting het lot opnieuw te laten roepen.

Arenberg Auctions behoudt zich het recht voor elk bod te weigeren en een of meer kavels samen te voegen of uit de verkoop te halen zonder zijn beslissing te moeten rechtvaardigen.

Kosten ten laste van de koper

Voor de klassieke veilingen betalen kopers in euro 28% bovenop de hamerprijs, BTW op de marge inbegrepen. Voor aankopen via externe platformen (Drouot Live, Invaluable of andere) bedraagt de commissie 30% bovenop de hamerprijs, BTW inbegrepen.

Volgrecht wordt verplicht toegepast op de werken van levende kunstenaars of die minder dan 70 jaar geleden overleden. Het volgrecht is van toepassing op alle loten met een hamerprijs van € 2000 of meer. De percentages van de volgrechten worden vastgesteld per schijven en worden berekend op de volgende manier:

  • € 2000 tot € 50.000: 4%
  • € 50.000 tot € 200.000: 3%
  • € 200.000 tot € 350.000: 1%

Eventuele verzendingskosten : zie verder.

Betaling door de koper

Het totaal verschuldigde bedrag moet worden betaald ten laatste twee weken na ontvangst van de factuur.

De goederen worden pas overgedragen aan de koper na volledige betaling van de verschuldigde bedragen.

Wij aanvaarden volgende betalingswijzen: contant tot het maximale bedrag van € 3.000, per Bancontact of kredietkaart, of per overschrijving op rekeningnummer: BE49 0017 8987 0571 (BIC/SWIFT: GEBABEBB). Bank- en inningskosten, o.a. voor buitenlandse cheques, zijn voor rekening van de koper.

In geval van niet (tijdige) betaling zal het verschuldigde bedrag worden verhoogd met een rente van 12 % per jaar na ingebrekestelling.

Een maand na de ingebrekestelling behoudt Arenberg Auctions zich het recht voor de goederen te vervreemden of ze terug in veiling aan te bieden op kosten van de nalatige koper. Alle aan Arenberg Auctions verschuldigde kosten worden in mindering gebracht op de verkoopprijs.

Wat betreft de BTW is Arenberg Auctions onderworpen aan het bijzondere stelsel van de BTW over de marge. Ook verkopen aan EU-onderdanen vallen onder deze regeling. BTW is dus ook niet aftrekbaar voor professionelen. Alleen voor kavels die de Europese Unie verlaten, na ontvangst van bewijs van uitklaring door de douane, kan de BTW in mindering worden gebracht.

Afhaling en verzending van de loten

Na volledige betaling van de verschuldigde bedragen kunnen kopers hun loten ophalen tijdens de veiling of vanaf de dinsdag van de week na de veiling.

Kopers zijn verplicht hun aankopen zorgvuldig en op eigen kosten en risico af te halen. De koper is verantwoordelijk voor de door hem aangestelde tussenpersonen die zijn aankopen komen afhalen.

Loten kunnen worden verzonden na volledige betaling van de rekening, vermeerderd met eventuele verpakkings-, verzekerings- en verzendkosten. Verpakking en verzending vallen geheel onder de verantwoordelijkheid van de koper. Het veilinghuis is in geen geval verantwoordelijk voor eventuele tekortkomingen of schade veroorzaakt door de transportfirma’s.

Ingelijste werken worden verzonden zonder kader, tenzij anders overeengekomen.

Bepaalde cultuurgoederen zijn onderworpen aan uitvoerbeperkingen zodat de mogelijkheid bestaat dat deze goederen de desbetreffende cultuurgemeenschap niet mogen verlaten. De koper blijft evenwel eigenaar van de aangekochte goederen, tot hij een vergelijk heeft kunnen treffen met de desbetreffende cultuurgemeenschap. Dit feit kan niet leiden tot een eis van morele schadevergoeding vanwege de koper tegenover het veilinghuis. De koper wordt geacht zich voldoende geïnformeerd te hebben betreffende deze regelgevingen en dient de daaruit voortvloeiende kosten te dragen.

Loten die niet binnen 30 dagen na de verkoop worden afgehaald, kunnen op kosten van de in gebreke blijvende koper worden opgeslagen, verwijderd of doorverkocht.

Verzekering en risico-overdracht

De overdracht van het eigendomsrecht en de daaraan verbonden risico’s, onder andere met betrekking tot verzekering van de goederen, vindt plaats op het moment van de toewijzing wanneer het goed door tussenkomst van de veiling van de verkoper aan de koper wordt overgedragen.

Toepassing van de wetten op witwaspraktijken, financiering terrorisme en privacy

De Belgische wet van 15/08/2020 ter voorkoming van het witwassen van geld en/of de financiering van terroristische activiteiten verplicht alle actoren van de kunst- en antiekmarkt, met inbegrip van de veilinghuizen, de identiteit van alle Belgische en buitenlandse kopers bij aankoop van een lot met een waarde van 10.000 euro of meer, op te vragen en te registreren.

De levering van de kavels aan de kopers kan pas plaatsvinden na afgifte van de vereiste identiteitsdocumenten.

Voor vennootschappen dienen de statuten of de identiteit van de eindbegunstigde te worden verstrekt.

Arenberg Auctions verbindt er zich toe al de verstrekte persoonlijke gegevens uitsluitend te gebruiken voor intern gebruik en te verwerken overeenkomstig de Wet ter Bescherming van de Persoonsgegevens (GDPR).

In geval van geschil zijn alleen de rechtbanken van Brussel bevoegd.

Schrijf in op onze nieuwsbrief

Contact Us
© Arenberg Auctions 2024 – Webdesign Webit
Voorwaarden | Privacy Policy | Cookiebeleid