Zoeken

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Privacy

1 Algemeen

Deze Privacyverklaring regelt de verwerking van uw persoonsgegevens als een onderdeel van het gebruik van onze website (www.arenbergauctions.com) en de diensten die wij aanbieden. Deze verwerkingen worden steeds uitgevoerd door Arenberg Auctions als verwerkingsverantwoordelijke, gevestigd te 1000 Brussel, Wolstraat 19/2 met ondernemingsnummer 0657.769.074.

Het beschermen van persoonsgegevens van klanten en bezoekers is erg belangrijk voor Arenberg Auctions. Daarom stellen we alles in het werk om deze gegevensbescherming te waarborgen en steeds conform de General Data Protection Regulation (GDPR) te handelen wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken.

Meer concreet zal Arenberg Auctions de persoonsgegevens steeds rechtmatig behandelen voor welbepaalde doeleinden. Wij zullen het nodige doen om nooit meer persoonsgegevens te vragen dan noodzakelijk voor het doel of om deze persoonsgegevens langer dan nodig te bewaren. Tot slot neemt Arenberg Auctions de technische en organisatorische maatregelen die een passende beveiliging waarborgen zodat persoonsgegevens worden beveiligd.

Deze Privacyverklaring was laatst bijgewerkt op 19/11/2019. Arenberg Auctions behoudt zich het recht om deze Privacyverklaring indien nodig aan te passen. Wijzigingen zullen steeds worden gecommuniceerd.

2 Arenberg Auctions

Arenberg Auctions is een toonaangevend Belgisch veilinghuis, gespecialiseerd in zeldzame boeken, manuscripten, tekeningen en prenten, atlassen, kaarten en foto’s. Wij verzorgen onder meer inventarisaties, taxaties en openbare veilingen.

In die context komt Arenberg Auctions in contact met persoonsgegevens, zowel van onze eigen medewerkers, kopers en verkopers. Arenberg Auctions is verantwoordelijk voor deze gegevens, en om daar mee om te gaan op een manier die overeenkomt met de geldende wettelijke eisen.

3 Persoonsgegevens

Conform de huidige regelgeving verstaan we onder persoonsgegevens alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

De verwerking van persoonsgegevens definiëren wij als een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Voorbeelden van persoonsgegevens zijn naam, adres of e-mailadres, maar tevens valt hier uw IP-adres onder.

3.1 Welke persoonsgegevens verwerken we?

Arenberg Auctions zal enkel uw identificatiegegevens (voornaam, naam, telefoonnummer, e-mailadres) verwerken om te communiceren via e-mail, via het contactformulier op de website of rechtstreeks met één van onze medewerkers wanneer we telefonisch contact hebben. Indien het noodzakelijk is voor de veiling van goederen zullen we ook uw bankrekeningnummer verwerken. Tevens zullen we een kopie van uw identificatiebewijs verwerken vanwege een wettelijke verplichting in het kader van de anti-witwas- en terrorismebestrijding.

Arenberg Auctions zal nooit meer persoonsgegevens verwerken dan strikt noodzakelijk. Wij zullen enkel persoonsgegevens verwerken die wij van u ontvangen in het kader van onze klantenrelatie. Onder geen enkel beding zullen wij andere persoonsgegevens van u verwerken.

3.2 Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Arenberg Auctions zal uw persoonsgegevens enkel gebruiken om te communiceren in het kader van een professionele relatie.

3.2.1 Facturatie en administratie

Arenberg Auctions verzamelt facturatie en administratieve gegevens om haar administratieve verplichtingen na te komen, zoals het aanrekenen van de diensten die aan de klant zijn verleend of onze wettelijke verplichte boekhouding te voeren. Arenberg Auctions is wettelijk verplicht deze persoonsgegevens 7 jaar te bewaren.

3.2.2 Aanvragen tot informatie

De persoonsgegevens die we verzamelen op www.arenbergauctions.com of via een mailtje naar een van onze medewerkers worden enkel gebruikt om uw gestelde vragen passend en accuraat te beantwoorden.

Deze informatie wordt opgenomen in ons klantensysteem zodat we u in de toekomst nog een betere service kunnen aanbieden.

Om uw aanvragen tot informatie volwaardig te behandelen bewaren we uw persoonsgegevens voor deze activiteit zolang u bij ons klant bent. Indien u geen klant bent of geen klant meer bent bij Arenberg Auctions zullen we deze gegevens verwijderen zes maanden nadat uw vraag werd beantwoord.

3.2.3 Om met u in contact te blijven

Wij vinden het belangrijk om een goede relatie en communicatie te hebben met al onze klanten. Daarom zullen wij u contacteren om u op de hoogte te houden van relevante veilingen, catalogi of andere bedrijfsgebonden activiteiten die u mogelijk interessant vindt.

Voor de verwerking van persoonsgegevens onder deze activiteit zal Arenberg Auctions gebruik maken van haar gerechtvaardigd belang. Als u deze communicatie van ons ontvangt kunt u te allen tijde aangeven dat u die niet langer wenst te ontvangen.

3.3 Geven wij uw persoonsgegevens door aan derde partijen?

Arenberg Auctions zal de persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen die deze persoonsgegevens zouden gebruiken voor hun eigen doeleinden.

Arenberg Auctions maakt gebruik van een aantal verwerkers, wat betekent dat het om partijen gaat die uw gegevens enkel mogen verwerken voor doeleinden die wij bepalen in het kader van onze klantenrelatie. Onder geen enkel beding zullen zij uw persoonsgegevens verwerken voor hun eigen doeleinden.

Arenberg Auctions zal het nodige doen om uw persoonsgegevens louter binnen de Europese Economische Ruimte te verwerken.

4 Welke rechten heeft u, en hoe oefent u ze uit?

4.1 De inzage van uw persoonsgegevens.

U heeft het recht om inzage te krijgen van alle persoonsgegevens die we van u verwerken. U kan hiervan ook een kopie krijgen dat we u op papier of digitaal bezorgen. Dit kan u doen door contact op te nemen met ons door middel van bovenstaand adres of door een mail te sturen naar privacy@arenbergauctions.com.

4.2 Het verbeteren van uw persoonsgegevens.

U heeft het recht om van ons te vragen uw persoonsgegevens aan te passen wanneer deze niet juist of niet volledig zijn. U mag ook vragen om uw persoonsgegevens tijdelijk niet te gebruiken totdat deze juist of volledig zijn. Dit kan u doen door contact op te nemen met ons door middel van bovenstaand adres of door een mail te sturen naar privacy@arenbergauctions.com.

4.3 Het intrekken van uw toestemming.

U heeft het recht om te allen tijde uw toestemming in te trekken. Dit kan u doen door contact op te nemen met ons door middel van bovenstaand adres of door een mail te sturen naar privacy@arenbergauctions.com.

4.4 Het wissen van uw persoonsgegevens.

U heeft het recht om te vragen dat uw persoonsgegevens worden verwijderd als deze niet langer nodig zijn in het licht van de doeleinden van deze privacyverklaring of als u uw toestemming voor de verwerking intrekt. Dit kan u doen door contact op te nemen met ons door middel van bovenstaand adres of door een mail te sturen naar privacy@arenbergauctions.com.

Let op: Wij zijn niet verplicht om uw persoonsgegevens te verwijderen als we deze omwille van een wettelijke verplichting moeten of mogen bewaren.

4.5 Het overdragen van uw persoonsgegevens.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in een universeel leesbaar formaat te ontvangen zoals een tekstbestand of ander digitaal bestand.

4.6 Bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wanneer u vindt dat wij uw persoonsgegevens niet op een correcte manier gebruiken kan u bezwaar aantekenen tegen deze verwerkingen, zoals verwerkingen in het kader van nieuwsbrieven, marketing, of andere verwerkingen die niet noodzakelijk zijn in de context van onze professionele relatie. Dit kan u doen door contact op te nemen met ons door middel van bovenstaand adres of door een mail te sturen naar privacy@arenbergauctions.com.

4.7 Een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit

Indien u niet tevreden bent over de manier waarop er met uw persoonsgegevens wordt omgegaan kan u een klacht indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit. Dit is de Gegevensbeschermingsautoriteit in België. Voor meer informatie kan u steeds terecht op www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Schrijf in op onze nieuwsbrief

Contact Us
© Arenberg Auctions 2024 – Webdesign Webit
Voorwaarden | Privacy Policy | Cookiebeleid